Privacy Policy MondzorgPlus

MondzorgPlus respecteert de privacy van cliënten en streeft ernaar om die privacy zo goed mogelijk te waarborgen. Wij gaan vertrouwelijk om met de informatie die wij ontvangen ten behoeve van de uitvoering van mondzorg. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met persoonlijke gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website www.mondzorgplus.nl (hierna: website) en de daarop beschikbare diensten, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. MondzorgPlus verzamelt persoonsgegevens van een bezoeker van de website wanneer de desbetreffende gebruiker deze persoonsgegevens via de website aan MondzorgPlus heeft doorgegeven (bijvoorbeeld door contact op te nemen met een verzoek om informatie over de diensten, een sollicitatie of doordat de gebruiker zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van MondzorgPlus).

Ook in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst ontvangen wij persoonsgegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn van cliënten, zoals:

+ NAW-gegevens;
+ BSN nummer;
+ Gezondheidsgegevens met betrekking tot mondzorg;
+ Zorgvraag- of behoefte;
+ De onderzoeksbevindingen;
+ Toegepaste behandelingen;
+ Evaluatie van de zorginspanningen;
+ Medicijngebruik; en
+ Therapieën.

Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door de cliënt of het woonzorgcentrum worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken de persoonsgegevens, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de mondzorg, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is het bepaalde in artikel 9 lid 2 sub h en artikel 9 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de juridische grondslag voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de gezondheid van de cliënt. Zonder persoonsgegevens kunnen wij geen goede behandeling uitvoeren. Daarnaast kunnen wij de persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van cliënten en/of verzorgenden over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening via de nieuwsbrief of per post. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG. Het verwerken van persoonsgegevens houdt onder meer in het bewaren, gebruiken en inzien van persoonsgegevens.

Gegevens die verzameld worden via de website zijn gebaseerd op legitieme zakelijke belangen.

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, gebruiken wij onder andere voor het bijhouden van het medisch dossier, het inplannen van een afspraak, het uitvoeren van een behandeling, (indien van toepassing) het declareren bij het zorgkantoor en het verbeteren van onze dienstverlening. Website gegevens verwerken wij, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons, bijvoorbeeld voor het abonneren op een nieuwsbrief, sollicitatie of opsturen van gewenste informatie.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien de cliënt zelf of de wettelijke vertegenwoordiger daar toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder persoonlijke toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de behandelovereenkomst tussen de cliënt en MondzorgPlus uit te kunnen voeren of als een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft. MondzorgPlus zal sommige gegevens bijvoorbeeld delen met de zorginstelling waar de cliënt woonachtig is dan wel wordt verzorgd ten behoeve van de zorg en behandeling in het woonzorgcentrum.

Bewaartermijnen

Wij zullen de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is, voor de in deze privacyverklaring en in de cookieverklaring van MondzorgPlus beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (hierna: WGBO).

Beveiligingsmaatregelen

Om persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Zo hebben onder andere alle medewerkers die persoonsgegevens verwerken of inzien zich contractueel verplicht tot geheimhouding of zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Naast organisatorische maatregelen worden ter bescherming van de persoonsgegevens ook voldoende technische maatregelen genomen. Wij geven geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Verwijzingen naar websites van derden (via hyperlinks)

Om u van dienst te zijn, hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacyverklaring van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u Contactgegevens AP.

Wijzigingen in deze Privacy Policy

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Deze wijzigingen maken wij bekend op www.mondzorgplus.nl. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.